Adatkezelési tájékoztató

1. Az adatkezelő


Szolgáltató neve: Körtvélyesi VillámNyelviskola Oktató és Kereskedelmi Betéti Társaság

Székhelye: Győr, 9028  Jereváni 6. 2/2

Mail-cím: iroda@dumaljnemetul.hu

Cégjegyzékszáma: Cg.08-06 -013049

Nyilvántartási száma: 00252-2012 ( Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ /

Felnőttképzést folytató intézmény )

Adószám: 21148185-2-08

Telefon: 30 / 73 44 723

Adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH- 50331 / 2012

Weboldalak: www.dumaljnemetul.hu,  www.lazannemetul.hu  


A jelen Szabályzat az információs önrendelkezési jogról és az infoszabadságról szóló 2011. Évi CXII. törvény (Infotörvény ) értelmező rendelkezéseit használja, amely rendelkezések részletes magyarázata az alábbi helyen érhető el: http://www.naih.hu/adatvedelmi-szotar.html

Adatvédelem:A személyes adatok jogszerű kezelését, a Felhasználó személyek védelmét biztosító alapelvek, szabályok, eljárások, adatkezelési eszközök és módszerek összessége.

Személyes adat:Bármely meghatározott, azonosított vagy azonosítható természetes személlyel (Felhasználó) kapcsolatba hozható adat és az adatból levonható, a Felhasználóra vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata a Felhasználóval helyreállítható. A Felhasználóval akkor helyreállítható a kapcsolat, ha az adatkezelő rendelkezik azokkal a technikai feltételekkel, amelyek a helyreállításhoz szükségesek.

Adatalany/Felhasználó / Felhasználó:Bármely meghatározott személyes adat alapján azonosított vagy egyébként – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt – közvetlenül vagy közvetve – név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet.

Különleges adat: A faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságára, a szexuális életre, az egészségi állapotra, valamint a kóros szenvedélyre vonatkozó és a bűnügyi személyes adat.

Bűnügyi személyes adat:a büntetőeljárás során vagy azt megelőzően a bűncselekménnyel vagy a büntetőeljárással összefüggésben, a büntetőeljárás lefolytatására, illetve a bűncselekmények felderítésére jogosult szerveknél, továbbá a büntetés-végrehajtás szervezeténél keletkezett, a Felhasználóval kapcsolatba hozható, valamint a büntetett előéletre vonatkozó személyes adat.

Hozzájárulás:A Felhasználó akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adat - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez.

Adatkezelő:Az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja.

Adatkezelés:Az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése.

Adattovábbítás: Az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele.

Nyilvánosságra hozatal: Az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele.

Adattörlés: Az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges.

Adatmegjelölés: Az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából.

A Felhasználó jogai: Az adatalanyt még az adatkezelés megkezdése előtt, de ezen felül kérésére bármikor egyértelműen tájékoztatni kell az adatkezelés minden részletéről. A Felhasználó kérheti adatai helyesbítését, bizonyos esetben törlését is, valamint törvényben meghatározott esetekben tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen.

Az adatkezelés jogalapja: Főszabály szerint az Felhasználó hozzájárulása vagy törvényben elrendelt kötelező adatkezelés.

Hozzájárulás: Az Felhasználó akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez. Különleges adatok esetében szükséges az írásos forma.

Megfelelő tájékoztatás: A Felhasználóval az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, hogy az adatkezelés a hozzájárulásán alapul-e vagy kötelező, továbbá egyértelműen és részletesen tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie a Felhasználó adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.

Tiltakozás: A Felhasználó nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri.


 2. Általános szabályok


2.1. A www.dumaljnemetul.hu és a www.lazannemetul.hu honlap üzemeltetője a Körtvélyesi Villámnyelviskola Bt. ( Győr, 9028 Jereváni 6. 2/2 ), a továbbiakban: Adatkezelő a honlap felületén és Facebook oldalán tevékenysége során, valamint az ezekhez kapcsolódó tevékenysége során a Felhasználói adatok kezelésében az alábbi jogszabályok rendelkezéseire figyelemmel ad tájékoztatást:

-2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban Infotv.);

 -1995. évi CXIX. törvény - a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről (Katv.);

-2000. évi C. törvény - a számvitelről (Számv. tv.);

-2001. évi CVIII. törvény - az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.);

-2008. évi XLVIII. törvény - a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grtv.),

 továbbá: az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet).

 A jelen Adatvédelmi Nyilatkozat szerint a Körtvélyesi Villámnyelviskola Bt. az Európai Unió mindenkori jogi elvárásai és a magyar adatvédelmi törvények szerint kezeli a Felhasználók adatait. A Szabályzat az elkészítésekor hatályos jogszabályok rendelkezései alapján készült, figyelemmel az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendeletének szabályaira is. A jogszabályok megváltozása, illetőleg az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendeletének hatályba lépése esetén a Körtvélyesi Villámnyelviskola Bt . jogosult a jelen szabályzatot a jogszabályi megfelelőség, vagy a megváltozott adatkezelési folyamatok érdekében egyoldalúan megváltoztatni.

 

2.2. A Körtvélyesi Villámnyelviskola Bt. nem fogadja el az életkoruk vagy állapotuk miatti cselekvőképtelen személyek regisztrációját. A regisztrációs életkor alsó határa betöltött 16 év. A 14. életévét be nem töltött kiskorú és az egyébként cselekvőképtelen Felhasználó nevében a törvényes képviselő adhat hozzájárulást.

A 14. életévet betöltött, de 16. életévét még be nem töltött kiskorú, valamint az egyébként korlátozottan cselekvőképes Felhasználó a törvényes képviselőjének beleegyezésével vagy utólagos jóváhagyásával adhat hozzájárulást az adatkezeléshez. Az Adatkezelőnek nem áll módjában a hozzájáruló személy jogosultságát ellenőrizni, illetve a törvényes képviselő nyilatkozatának tartalmát megismerni, így a Felhasználó, illetve annak törvényes képviselője szavatol azért, hogy a hozzájárulás megfelel a jogszabályoknak, e jognyilatkozatra a Polgári Törvénykönyv szabályai az irányadók.

 3. Az adatkezelés célja és jogalapja

3.1. A regisztráció során a személyes adatok kezelésének a célja a honlap és a Facebook oldal szolgáltatásainak az igénybevételét szolgálja, erre irányuló hozzájárulás esetén gazdasági reklámot vagy tájékoztatást is tartalmazó e-mail hírlevelek küldése, vásárlás és fizetés dokumentálása. 

Szolgáltatás teljesítése esetén, erre irányuló kölcsönös szerződés alapján az adatkezelés célja: számviteli kötelezettség teljesítése, kapcsolattartás, ügyfélazonosítás, valamint: marketing hozzájárulás esetében emellett: tájékoztatás aktuális ajánlatokról.

Felhasználó a nyilatkozat elfogadásával hozzájárul, hogy az Adatkezelő kezelje Felhasználó személyes adatait. Adatkezelő kijelenti, hogy Felhasználó által megadott minden adatot, bizalmas információt, tényt bizalmasan kezel. Különleges adatot az Adatkezelő nem kezel.

 

3.2. Vásárlás esetén Felhasználó adatait harmadik fél részére Adatkezelő nem adja át, kivéve, ha az a szerződés teljesítése érdekében adatfeldolgozóként működik közre, (pl. szamlazz.hu) , aki a Körtvélyesi Villámnyelviskola Bt.-től kapott adatokat semmilyen formában nem jogosult felhasználni, illetve harmadik fél részére továbbadni.

 

3.3. A Honlapon és a Facebook oldalon Szolgáltató az alábbi célból kezeli az adatokat:a) Amennyiben Felhasználó nem ad meg magáról személyes adatot, Szolgáltató kizárólag a sütik szerint kezeli az adatokat. Részletesebben lásd lent : 12. Süti tájékoztató

b) Ingyenes oktatás nyújtása, ennek kapcsán PDF tanulmányok, gyakorló hanganyagok küldése és letöltése, oktató videók megtekintése, valamint a Feliratkozók tájékoztatása, velük való kapcsolattartás, ügyfélszolgálati megkeresések kezelése.

c.) Felhasználók marketingcélú adatkezelés hozzájárulásának esetén Szerződéskötést megelőzően a Körtvélyesi Villámnyelviskola Bt. marketing- és reklámcélokból kezeli az érintettek adatait, kizárólag az érintett előzetes hozzájárulása alapján. A hozzájárulás bármikor visszavonható az alábbi e-mail címre küldött térítésmentes kérelemmel: iroda@dumaljnemetul.hu . A regisztrált Felhasználók regisztrációjukkal beleegyeznek Adatkezelő szolgáltatásaihoz.

d) Megrendelők (a szolgáltatást használók): oktatási termékek vásárlóinak kiszolgálása, velük való kapcsolattartás.Megrendelés esetén a megrendelők, ügyfelek adatait a teljesítés céljából kezeljük.


A szolgáltatások működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: Felhasználó bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a szolgáltatás igénybe vétele során generálódnak és melyeket Adatkezelő rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer Felhasználó külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Az adatokhoz kizárólag Adatkezelő fér hozzá. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatok célja statisztikakészítés, az informatikai rendszer technikai fejlesztése, a felhasználók jogainak védelme.

Adatkezelő a megadott személyes adatokat az e pontokban írt céloktól eltérő célokra nem használja, illetve használhatja fel. Személyes adatokat harmadik félnek vagy hatóságok számára kizárólag Felhasználó előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges, kivéve, ha törvény ettől eltérően nem rendelkezik. Az adatkezeléshez és az adattovábbításhoz adott hozzájárulás az Infotv. 6. § (6) bekezdés alapján vélelmezhető minden olyan esetben, amikor az eljárás az érintett kérelmére indul. (pl. valamely szolgáltatás megrendelése).

A weboldalon hozzászóló felhasználókról információt gyűjtünk, mivel az oldal az Akismet anti-spam szolgáltatását használja. A gyűjtött információ függ a beállításoktól is, általában a hozzászóló IP címét, felhasználói ügynökét, a hivatkozó és weboldal URL-t tartalmazza (más információval együtt, amelyet a felhasználó közvetlenül megad, mint név, felhasználónév, e-mail cím és maga a hozzászólás).

 

4. Adatkezelési tevékenységek

Hírlevélre történő feliratkozás

Kezelt adatok: mail-cím, keresztnév, feliratkozás dátuma, átkattintás dátuma, kattintott link, levélmegnyitás dátuma, megnyitott levél, IP cím

Adatkezelés célja: digitális tartalmak és marketing tartalmú üzenetek küldése

Adatkezelés jogalapja: érintett hozzájárulása

Adatfeldolgozó: SalesAutopilot Kft. , valamint Innovatív Marketing Megoldások Kft. ügyfél-kapcsolati rendszer működtetéséhez

Adatok törlésének határideje: leiratkozásig / a hozzájárulás visszavonásig, de legkésőbb az utolsó beazonosítható aktivitástól számított 1 év

Leiratkozás: bármikor lehetséges


Ingyenes videós tanfolyamhoz tanulói fiók regisztrálása az Oktatóközpontban

Kezelt adatok: mail-cím, keresztnév, feliratkozás dátuma, fiókhoz tartozó felhasználónév és jelszó

Adatkezelés célja: az igényelt online tartalomhoz való hozzáférés és az ahhoz szorosan kapcsolódó információk eljuttatása, felmerülő technikai problémák megoldása

Adatkezelés jogalapja: érintett hozzájárulása

Adatfeldolgozó: SalesAutopilot és Innovatív Marketing Megoldások Kft. ügyfél-kapcsolati rendszer működtetéséhez, Thrivethemes.com az Oktatóközpont működtetéséhez

Adatok törlésének határideje: visszavonásig

Leiratkozás: bármikor lehetséges


Díjmentes konzultáció


a.) Jelentkezés, elbírálás

Kezelt adatok: mail-cím, vezetéknév, keresztnév, telefonszám, jelentkezés dátuma

Adatkezelés célja: szolgáltatás teljesítése, a jelentkező alkalmasságának a megállapítása, a telefonszám a kapcsolatfelvételhez és a szolgáltatás teljesítéséhez szükséges

Adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása

Adatfeldolgozó: SalesAutopilot Kft.  és Innovatív Marketingmegoldások Kft. részére, ügyfél-kapcsolati rendszer működtetéséhez 

Adatok törlésének határideje: sikeres kiválasztás esetén az adatok a lenti b. pontban foglaltak szerint kerülnek további kezelésre; elutasítás esetén a hozzájárulás visszavonásig, de legkésőbb az utolsó beazonosítható aktivitástól számított 1 év

Leiratkozás: bármikor lehetséges


b.) Sikeres elbírálást követő konzultáció

Kezelt adatok: mail-cím, vezetéknév, keresztnév, telefonszám

Adatkezelés célja: szolgáltatás teljesítése, érintetti hozzájárulás, a telefonszám a kapcsolatfelvételhez és a szolgáltatás teljesítéséhez szükséges

Adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása

Adatfeldolgozó: SalesAutopilot Kft.  és Innovatív Marketingmegoldások Kft. részére, ügyfél-kapcsolati rendszer működtetéséhez 

Adatok törlésének határideje: a hozzájárulás visszavonásig, de legkésőbb az utolsó beazonosítható aktivitástól számított 1 év

Leiratkozás: bármikor lehetséges


Ügyfélszolgálati megkeresések

Kezelt adatok: mail-cím, vezetéknév, keresztnév, telefonszám

Adatkezelés célja: ügyfélkérdések megválaszolása, ügyfélelégedettség mérése

Adatkezelés jogalapja: szerződés vagy jogos érdek

Adatfeldolgozó: tawk.to, Facebook Messenger, Manychat, SalesAutopilot Kft., Thrivethemes, Mhosting, Google Gmail

Adatkezelés időtartama: fizetős szolgáltatások esetében 8 év, egyéb esetekben ingyenesen kérhető az adatok törlése

 

Mentorprogram

Kezelt adatok: mail-cím, vezetéknév, keresztnév, telefonszám, lakcím, vállalkozó esetében adószám és székhely,  az egyéni mentorórákon elhangzott információk, a csoportos online  mentorórák során elhangzott információk  (FIGYELEM: ezek a felvételek a többi, a  programban résztvevő érintett számára is hozzáférhetőek!)

Adatkezelés célja: szerződés teljesítése, illetve Adatkezelő jogos gazdasági érdeke

Adatkezelés jogalapja: szerződés vagy jogos érdek

Adatfeldolgozó: SalesAutopilot Kft. és Innovatív Marketingmegoldások Kft az ügyfélkapcsolati rendszer működtetéséhez, Kboss.hu, mint a szamlazz.hu oldal üzemeltetője a számlák kiállítása és tárolása érdekében,  Zoom Video Communications,
 Inc. részére, a video-konferenciák lebonyolítása érdekében (részletes  adatkezelési tájékoztatót lásd: https://zoom.us/privacy) Adatkezelő által megbízott és vele szerződésbe álló, a program lebonyolításában közreműködő nyelvtanárok

Adattovábbítás: SalesAutopilot Kft. és Innovatív Marketingmegoldások Kft az ügyfélkapcsolati rendszer működtetéséhez, Kboss.hu, mint a szamlazz.hu oldal üzemeltetője a számlák kiállítása és tárolása érdekében,  Zoom Video Communications,
 Inc. részére, a video-konferenciák lebonyolítása érdekében (részletes  adatkezelési tájékoztatót lásd: https://zoom.us/privacy) , Adatkezelő által megbízott és vele szerződésben álló, a program lebonyolításában közreműködő nyelvtanárok

Adatkezelés időtartama: név, lakcím/székhely, esetleges adószám esetében az adatok megadását követő 8 év, a mentorórákról készült rögzített felvételek legkésőbb 5 évet követően kerülnek törlésre.


Facebook oldal és csoport

Adatkezelés jogalapja: érintetti hozzájárulás ráutaló magatartással 

Adatkezelő tájékoztatja az érintetteket, hogy nincs ráhatása a Facebook Inc. által üzemeltetett, és az Adatkezelő által a https://www.facebook.com/hajnalka.kortvelyesi alatt létrehozott aloldal adatkezelésére, az oldalon keresztül küldött üzenetek tárolásán, törlésén kívül. Az érintettek adatainak kezeléséről a Facebook Inc. következő címen elérhető tájékoztatójában kaphatnak részletes tájékoztatást: https://www.facebook.com/policies/cookies/Amennyiben az érintett korlátozni vagy törölni szeretné a vele kapcsolatos adatokat, úgy ezen igényét kizárólag a Facebook Inc. tudja teljesíteni, így kérjük, hogy a szolgáltatóval lépjen kapcsolatba!A Facebook oldal által működtetett sütik egy része akkor is települ a felhasználó gépére, ha az érintett nem rendelkezik Facebook-regisztrációval, de megnyit Facebook-oldalon található tartalmat (pl. keresőoldalak találati eredményeként).


5. Adatkezelésre és adatfeldolgozásra jogosult személyek

A Körtvélyesi Villámnyelviskola Bt., mint adatkezelésre és adatfeldolgozásra jogosult, nem adja el, nem adja bérbe és semmilyen formában nem bocsájtja rendelkezésére Felhasználóra vonatkozó információit más cégeknek, illetve magánszemélyeknek, és nem vállal kiküldést külső cégek vagy személyek számára vagy nevében. Ez alól kizárólag a jogszabályi kötelezettség teljesítése képez kivételt.

 

Felhasználó által megadott személyes adatokhoz, valamint a technikai működés miatt automatikusan megismert adatokhoz kizárólag Adatkezelő munkatársai, illetve vele szerződésben álló, megbízott nyelvtanárok férhetnek hozzá. Személyes adatokat harmadik személyeknek Adatkezelő nem ad át. Ez nem vonatkozik az esetleges, törvényben előírt, kötelező adattovábbításokra. Adatkezelő az egyes hatósági adatkérések teljesítése előtt minden egyes adat tekintetében megvizsgálja, hogy valóban fennáll-e az adattovábbítás jogalapja, szükség esetén kikéri az adatvédelmi biztos véleményét. Nem nyilvános, és harmadik személy számára nem hozzáférhető Felhasználó e-mail címe 

6. Az adatfeldolgozók aktuális listája:

Google Email, Drive

Google LLC

Székhely: 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States

Weboldal: www.google.com, www.google.com/gmail, www.google.com/drive

Kezelt adatok: céges dokumentumok tárolási célból


SalesAutopilot Kft.

Székhely: 1016 Budapest, Zsolt utca 6/C. IV. em. 4.; 

Elérhetőség: www.salesautopilot.hu 

Cégjegyzékszám: 01-09-286773

Adószám: 25743500-2-41

Továbbított adatok köre: felhasználó neve, e-mail címe, telefonszáma, számlázási címe, rendelések adatai, IP cím

Az adattovábbítás célja: hírlevelek, promóciók küldése, személyre szabott szolgáltatás nyújtása, ügyfélkapcsolati rendszer működtetése

Zoom

Anyavállalat: Zoom Video Communications, Inc.

Székhely: 55 Almaden Blvd, Suite 600 San Jose, CA 95113

Elérhetőség: www.zoom.us

Továbbított adatok köre: a privát órák során elhangzottak; a csoportos online
 órák során elhangzottak (FIGYELEM: ezek a felvételek a többi, a  programban résztvevő érintett számára is hozzáférhetőek!)

Az adattovábbítás célja: szerződéses kötelezettség teljesítése, illetve a  konzultációkon elhangzottak tárolása esetén a szolgáltatás  minőségének fejlesztése


PayPal

Anyavállalat: eBay Incorporated

Székhely: San Jose, California, USA

Elérhetőség: https://www.paypal.com

Továbbított adatok köre: felhasználó neve, e-mail címe, megrendelt szolgáltatás ára

Az adattovábbítás célja: fizetési szolgáltatás üzemeltetése

 

OTP Mobil Szolgáltató Kft.Székhely: 1093 Budapest, Közraktár u. 30-32.

Elérhetőség:www.simplepay.huTelefon: +36 1 366 6611Fax: +36 1776 6902Email:ugyfelszolgalat@simple.hu

Továbbított adatok köre: felhasználó neve, e-mail címe, megrendelt szolgáltatás ára

Az adattovábbítás célja: bankkártyás fizetési szolgáltatás üzemeltetése

 

Innovatív Marketing Megoldások Kft.

Székhely:Dunaújváros, Thököly Imre utca 4.

Elérhetőség:www.marketingmernok.hu

Tel: 30/776-7277

Email:ugyfelszolgalat@marketingmernok.hu

Továbbított adatok köre: felhasználó neve, e-mail címe, telefonszáma, vásárlás adatai, IP címe

Az adattovábbítás célja: hírlevelek, promóciók küldése, személyre szabott szolgáltatás nyújtása

 Zoom:

Magyar Posta Zrt.

Székhely: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.

Adószám: 10901232-2-44

Cégjegyzékszám: 01-10-042463

Honlap:www.posta.hu

Továbbított adatok köre: felhasználó neve, irányítószáma és címe, számlázási név és cím

Az adattovábbítás célja: postaküldemények eljuttatása

 

KBOSS.hu Kft.

Székhely: 1031 Budapest, Záhony utca 7.

Adószáma: 13421739-2-41

Cégjegyzékszám: 01-09-303201

Honlap: www.szamlazz.hu

Továbbított adatok köre: felhasználó neve, irányítószáma és címe, számlázási név és cím, szállítási név és cím, termék neve, termék ára

Az adattovábbítás célja: számlázás

 

Manychat INC.

Székhely: 535 Everett Ave, Apt. 312, Palo Alto, CA 94301, United States

Email: support@ManyChat.com

Web: www.manychat.com

Továbbított adatok köre: név, mail-cím

Adatkezelés célja: chat-es felületen történő kommunikáció, mely kapcsolatfelvételi célokat szolgál és Messengeren továbbítja a Felhasználó és az Adatkezelő közti üzeneteket,  Felhasználó nyilvános Facebook profilja látható az Adatkezelő  számára. Felhasználó saját maga dönthet arról, hogy milyen adatait osztja meg ezen szolgáltatáson keresztül Adatkezelővel. Használata önkéntességen alapul.

 

Facebook

Székhely: 4 Grand Canal Square, Dublin Ireland

Web: www.facebook.com

Adatkezelés célja: statisztikai szolgáltatások, hirdetésmegjelenítés, céges Facebook oldali kommunikáció és kapcsolattartás


Thrivethemes

www.thrivethemes.com

Whitesquare GmbH

Beckengaesschen 1, 8200 Schaffhausen Switzerland

Kezelt adatok köre: felhasználó neve, e-mail címe

Az adattovábbítás célja: oktatóközpont és weboldal működtetése


Mhosting 

www.mhosting.hu

1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22. 5. emelet

Cégjegyzékszám: 01-09-968314

Tárhelyszolgáltatás


Tárhely.Eu Kft.

http://www.tarhely.eu/

Székhelye: 1144 Budapest, Ormánság u. 4.

Cégjegyzékszám: 01-09-909968

Adószám: 14571332-2-42

Tárhelyszolgáltatás


OTP Bank Nyrt

Székhely: 1051 Budapest, Nádor utca 21.

Telefon: (+36 1/20/30/70) 3 666 666

www.otp.hu

Levelezési cím: 1364 Budapest, Pf. 280.

Bankszámlaszolgáltatás


Western Union

Western Union International Bank GmbHTHE ICON VIENNA (Tower 24), Wiedner Gürtel 13, A-1100 ViennaTel: +43-1-506 17 100

www.westernunion.com Email: office@westernunionbank.com

Kezelt adatok köre: felhasználó neve, e-mail címe, címe

Az adattovábbítás célja: fizetési szolgáltatás üzemeltetése


Könyvelő

Holládi Henriett E.V., 8994917

9121 Győrszemere, Iskola u. 10.

Adószám: 64138536-1-28


Továbbított adatok köre: felhasználó neve, e-mail címe, számlázási címe, megrendelési összeg

Az adattovábbítás célja: könyvelés


tawk.to inc.
187 East Warm Springs Rd, SB298Las Vegas, NV, 89119

support@tawk.to

Adatkezelés célja: Chatszolgáltatás ügyfélszolgálathoz

Kezelt adatok köre: név, email-cím, telefonszám


6. Adatkezeléssel kapcsolatos jogok

Felhasználó bármikor kérhet felvilágosítást Adatkezelő által kezelt adatairól. Bármikor indokolás és korlátozás nélkül ingyenesen kérheti adatai módosítását, továbbá azok Adatkezelő adatbázisából való törlését az alábbi elérhetőségeken:

Postai úton a következő címre küldve: Körtvélyesi Villámnyelviskola Bt. 9028 Győr, Jereváni 6. 2/2, e-mailben: iroda@dumaljnemetul.hu és info@lazannemetul.hu

Személyes adatai kezeléséről minden látogató és regisztrált Felhasználó tájékoztatást kérhet. Adatkezelő kérésre 30 napon belül írásban tájékoztatást ad Felhasználónak az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat.

Felhasználó tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen, ennek keretében kérheti személyes adatainak helyesbítését és törlését is Adatkezelő levelezési címén, illetve az  iroda@dumaljnemetul.hu e-mail címén.

Felhasználó bármikor leiratkozhat Adatkezelő levelezési listájáról, és ebben az esetben nem fog Adatkezelőtől semmilyen további információt, ajánlatokat kapni, azonban egyes ingyenes szolgáltatásoknál előfordulhat, hogy ezzel egyben lemond az ingyenes szolgáltatás további használatának jogáról is.

A leiratkozáshoz Felhasználó rákattinthat a bármely - Adatkezelő által küldött - e-mail végén található Leiratkozás linkre, valamint igényét jelezheti az  iroda@dumaljnemetul.hu e-mail címen.

A levelezésről való leiratkozás nem azonos az adatok teljes törlésével. Felhasználó törlésre vonatkozó kérését Adatkezelő legkésőbb 2 munkanapon belül teljesíti.

7. SPAM elleni nyilatkozat

Adatkezelő soha, semmilyen indokkal vagy módon nem küld ki kéretlen e-maileket (SPAM). Kizárólag olyan email címekre küld ki Adatkezelő e-maileket, amelyeknek a tulajdonosa Szolgáltató weboldalán regisztrációjával és a weboldal Felhasználási feltételeinek elfogadásával erre engedélyt adott. Amennyiben Felhasználó úgy gondolja, hogy kéretlen levelet kapott tőlünk, vagy valakitől, aki a Körtvélyesi Villámnyelviskola Bt. képviselőjének adja ki magát, kérjük, értesítse Adatkezelőt az iroda@dumaljnemetul.hu email címen, és Adatkezelő haladéktalanul kivizsgálja az ügyet.

8. Adatbiztonság

Adatkezelő a lehető legmagasabb szintű biztonsági intézkedésekkel védi honlapját és adatbázisait. Amennyiben bármilyen sérülést észlel, kérjük a mielőbbi orvoslás érdekében haladéktalanul lépjen kapcsolatba társaságunkkal:  iroda@dumaljnemetul.hu 

Weblapjaink minden esetben titkosított csatornát (https protokol) használnak, így Felhasználó adatait harmadik személy nem ismerheti meg.

9. Jogorvoslati tájékoztatás

A.   Adatok helyesbítési, törlési joga

1.

A Felhasználó bármikor módosíthatja vagy kérelmezheti adatainak helyesbítését az itt meghatározott elérhetőség(ek)en és mód(ok)on.

2. 

A Felhasználó - a kötelező adatkezelés kivételével - törölheti személyes adatait vagy kérelmezheti a személyes adatainak törlését vagy zárolását az itt meghatározott elérhetőség(ek)en és mód(ok)on (pl. felhasználói fiókban, email útján, stb.).

3.

A Felhasználó személyes adatait szankciószerűen is törölheti a Adatkezelő. A Felhasználó személyes adatait 1 év inaktivitás esetén szintén törli Adatkezelő.

4.

A Felhasználó személyes adatait akkor is törli a Adatkezelő, ha kezelése jogellenes; az adatkezelés célja megszűnt; vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt; azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és információszabadság Hatóság elrendelte; vagy ha az adatkezelés hiányos vagy téves - és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható -, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki.

5.

A Szolgáltatás megszűnésével - a jogszabályokban előírt (pl. számviteli) kötelezettségek teljesítéséhez szükséges adatok kivételével - a Adatkezelő törli a Szolgáltatás Felhasználóinak a konkrét Szolgáltatáshoz kapcsolódóan kezelt személyes adatait. A Szolgáltatás átnevezése, átalakítása, más Szolgáltatással való egyesítése nem jelenti a Szolgáltatás megszűnését.

6.

A gazdasági reklámot tartalmazó közvetlen üzletszerzési illetve marketing célú megkeresés küldéséhez adott hozzájárulás megkeresés bármikor korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen visszavonható Felhasználó kérésére. A hozzájárulás visszavonása nem jár az ingyenes Szolgáltatás igénybevételének (pl. regisztráció) megszüntetésével.

 

B. Tájékoztatáshoz való jog

1.

A Felhasználó bármikor jogosult tájékoztatást kérni a Adatkezelő által az adott Szolgáltatással összefüggésben kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról az adott Szolgáltatás Felhasználási Feltételeiben illetve az itt megjelölt elérhetősége(ke)n.

2.

Az Adatkezelő a Felhasználó kérelmére tájékoztatást ad a Felhasználóra vonatkozó, az adott Szolgáltatással összefüggésben általa kezelt, illetve az általa megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatokról, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról,jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről, az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. A Adatkezelő. a kérelem benyújtásától számított legfeljebb 25 napon belül adja meg a kért tájékoztatást.

 

C. Tiltakozás joga

1.

Felhasználó tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen, kivéve ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, tehát kivéve az ún. kötelező adatkezelés esetét.

2.

Ha Adatkezelő a Felhasználó tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és az esetleges adattovábbítást is - megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett Felhasználó személyes adatát korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

3.

Ha az adatkezelést (pl. számviteli) törvény rendelte el, az adatkezelő a Felhasználó adatát nem törölheti, viszont a személyes adatot nem továbbítja az adatátvevő részére, ha a tiltakozással egyetértett, vagy bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította. Igény bejelentése az Adatkezelőnél.

4.

Amennyiben a Adatkezelő az igény benyújtására email útján lehetőséget ad, a korábban Adatkezelő részére az adott Szolgáltatással összefüggésben megadott email címről érkezett igényt a Adatkezelő a Felhasználótól érkezett igénynek tekinti. Egyéb email címről, valamint írásban benyújtott igények esetén Felhasználó akkor nyújthat be igényt,  ha - a Adatkezelő vagy jogszabály által meghatározott módon - megfelelően igazolta felhasználói minőségét. Ez a kötelezettség fokozottan vonatkozik a törlési kérelmekre, kérjük figyeljen arra, hogy a törlési kérelmek esetén csak a kérelem feladói címe kerül törlésre,  más korábban küldött e-mail cím esetén a jogosultság igazolása szükséges.

5.

Amennyiben Adatkezelő adatkezelése nem az érintett hozzájárulásán alapul, hanem az adatkezelést harmadik személy visszaélésszerűen kezdeményezte, az érintett kérheti a rá vonatkozó, valamely Felhasználó által róla közzétett személyes adat törlését, valamint az adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatást személyazonosságának és a személyes adattal fennálló kapcsolatának megfelelő igazolása mellett.

7.

Felhasználó halála esetén a halotti anyakönyvi kivonat bemutatásával illetve másolatának a Szolgáltatás ügyfélszolgálati címére történő megküldésével Felhasználó bármely közeli hozzátartozója, illetve az, akit végrendeleti juttatásban részesített, kérheti Felhasználóval fennálló kapcsolatának igazolása mellett Felhasználóra vonatkozó adatok törlését, valamint jogos érdekének igazolása mellett az adatok továbbítását.

D. Hozzáféréshez való jog

Érintettek bármikor jogosultak írásban tájékoztatást kérni Adatkezelőtől az általa kezelt személyes adatokról.

Adatkezelőnek hozzáférést kell nyújtson az érintetteknek az alábbiakról:

a rá vonatkozó személyes adatok;

az adatkezelés célja(i);

az érintett személyes adatok kategóriái;

azon személyek, amelyekkel az érintett adatait közölték, vagy közölni fogják;

az adatok tárolásának időtartama;

a helyesbítéshez, törléshez, valamint az adatkezelés korlátozásához való jog;

a bírósághoz, illetve felügyeleti hatósághoz fordulás joga;

a kezelt adatok forrása;

profilalkotás és/vagy automatizált döntéshozatal, illetve ilyen alkalmazásának részletei, gyakorlati hatásai;

a kezelt adatok harmadik ország vagy nemzetközi szervezet részére való átadása.


Adatkezelő a beérkezett tájékoztatási igény beérkezését követően 30 napon belül biztosítja a kért tájékoztatást.


E. Adathordozhatósághoz való jog

Érintett jogosult Adatkezelő által rendelkezésre bocsájtott személyes adatait olvasható formátumban megkapni.


F. Panasztevési jog

Bármely érintett a személyes adatainak kezelésével kapcsolatos vélt jogsérelem esetén az illetékes törvényszékhez is fordulhat vagy panaszt tehet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál 

elnök: dr. Péterfalvi Attila,

1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.,

ugyfelszolgalat@naih.hu,

+36-1-3911400,

www.naih.hu

G. Bírósághoz fordulási jog     

Amennyiben érintett úgy érzi, hogy Adatkezelő adatvédelmi jogait megsértette, úgy jogában áll ez ellen bírósághoz fordulni. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Kérjük érintettet, hogy mielőtt bírósághoz fordul, vegye fel a kapcsolatot cégünkkel panasza minél gyorsabb megoldása érdekében: iroda@dumaljnemetul.hu    

11. Hatósági együttműködés

Adatkezelő kötelező jelleggel átadja az igényelt személyes adatokat, amennyiben az arra jogosult hatóságoktól erre megkeresést kap. Adatkezelő kizárólag olyan adatokat át ebben az esetben, melyek feltétlenül szükségesek a hatóság által megjelölt cél eléréséhez.

12. Egyoldalú módosítás

Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jelen adatkezelési tájékoztatót egyoldalúan módosítsa.

Adatkezelő a jelen adatkezelési tájékoztató hatályos változatát az internetes honlapján teszi közzé. Felhasználó az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatás igénybe vételével, ráutaló magatartással fogadja el a módosított adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat. Erre különösen akkor kerül sor, ha a Szolgáltatások köre bővül, vagy ha jogszabály azt kötelezővé teszi. Az adatkezelés megváltozása nem jelentheti a személyes adatok céltól eltérő kezelését.

A változás, illetve a Felhasználóra gyakorolt hatás mértékétől tesszük függővé, milyen módon értesítjük erről Felhasználókat. Jelentős változás esetén mail-ben is tájékoztatjuk Felhasználóinkat, egyéb esetben jelen weboldalon frissítjük csupán a módosult tartalmat. 

12. Süti szabályzat ( cookie )

A felhasználói tevékenység megkönnyítése és a szolgáltatásokban rejlő lehetőségek kiaknázása érdekében cookiek ( sütik ) elhelyezésére kerülhet sor. A cookie kis adatcsomag, amely a kiszolgáló által meghatározott információtartalmat gyűjti, illetve tárolja. A sütik feladatai általánosságban:

-információkat gyűjtenek a látogatókról és az eszközeikről 

-rögzítik a látogatók egyéni beállításait, például online belépésekkor, vagy online tranzakciók során, így nem kell az adatokat ismételten begépelni. Ezáltal megkönnyítik a weboldalak használatát.

12.1. Sütik tiltása és engedélyezése

A legtöbb böngésző segítségével a Felhasználó megtekintheti, hogy milyen sütik aktívak a számítógépén, egyesével törölheti azokat, illetve egy adott oldal vagy az összes weboldal sütijeit letilthatja. A sütik letiltása esetén a weboldal bizonyos interaktív funkciói nem elérhetőek.A sütiket minden böngészőben másképp kell kezelni, ehhez javasoljuk az adott böngésző súgójának a használatát. Több számítógép különböző helyen történő használata esetén a vonatkozó beállításokat minden egyes számítógépen el kell végezni.

Firefox: 

https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-informacio-amelyet-weboldalak-tarolnak-szami?redirectlocale=hu&redirectslug=Sütik+kezelése

Opera:

http://help.opera.com/Windows/10.20/hu/cookies.html

Chrome:  

https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=hu

Safari:

https://support.apple.com/kb/PH21411?viewlocale=en_US&locale=en_US

Internet Explorer:

https://support.microsoft.com/hu-hu/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies#ie=ie-11

 

12.2. Adatkezelő által Felhasználó végfelhasználói készülékén elhelyezett munkamenetre szóló cookie a böngésző bezárásával törlődik. Az Adatkezelő által a Felhasználó végfelhasználói készülékén tartósan elhelyezett böngésző cookie a készülék merevlemezére kerül, és az internetes böngésző bezárása után is megmarad a cookie manuális törléséig, illetve a időtartamának lejártáig. AAdatkezelő által a Felhasználó végfelhasználói készülékén elhelyezett böngésző cookie-k bármikor törölhetőek a készülékről, a böngésző megfelelő beállításainak kiválasztásával pedig visszautasítható a cookie-k használata, ebben az esetben azonban előfordulhat, hogy Felhasználó nem fogja tudni kihasználni az adott Szolgáltatás összes funkcióját. Minden egyes böngészőben illetve végfelhasználói készüléken külön-külön szükséges a letiltást végrehajtani. A cookie-k kezelésére általában a böngészők eszközök/beállítások menüjében az adatvédelem beállításai alatt van lehetőség.

12.3.

Ha hozzászólást írunk a honlapon, a megadott nevet, e-mail és honlap címet sütikben eltároljuk. A tárolás a kényelmi célokat szolgál azért, így a következő hozzászóláskor ezeket a mező adatokat nem kell kitölteni. A sütik lejárati ideje egy év.

Ha ellátogatunk a bejelentkezési oldalra, akkor átmeneti sütiket állítunk be annak érdekében, hogy megállapítsuk, hogy a böngésző elfogadja-e a sütiket. Ezek a sütik nem tartalmaznak személyes információt, és törlődnek, ahogy bezárjuk a böngészőt.

A honlapra történő bejelentkezéskor több sütit hozunk létre, amely elmenti a bejelentkezési információt és a szerkesztőfelület megjelenítési opcióit. A bejelentkezési sütik két napig érvényesek, a szerkesztőfelület megjelenítési opcióit tároló süti egy évig. Amennyiben az "Emlékezz rám" opciót bejelöljük, a bejelentkezés két hétig folytatódik. Kijelentkezéskor a bejelentkezési sütik eltávolításra kerülnek.

Amennyiben bejegyzést vagy oldalt szerkesztünk, egy újabb sütit tárol el a böngészőnk. Ez a süti nem tartalmaz személyes adatot, egyszerűen csak a bejegyzés azonosító számát tárolja, amelyet szerkesztettünk. Egy nap múlva jár le az érvényessége.

Nem alkalmazunk olyan sütiket, amelyek révén harmadik személy Felhasználó adataihoz hozzájárulás nélkül hozzáférhet.

A hozzájárulást igénylő sütik esetében Cégünk az első weboldal látogatás alkalmából tájékoztatja Felhasználót és kéri hozzájárulását ezekhez.

Adatkezelőként az alábbi sütiket használjuk:

Sütik

Süti tájékoztató
Rendszer sütik

Google Analytics

Facebook konverziós pixel
Facebook pixelRészletek

Használata során a sütik megjegyzik Felhasználó cookie beállításait, így azt nem kell ismét megkérdezni.

-Típusa: szükséges

-Lejárat: GDPR popup - 1 év

Ezek a sütig gondoskodnak arról, hogy Felhasználó zökkenőmentesen használják Adatkezelő weboldalát

-Típusa: szükséges

-Érvényességi idejük a munkamenet lejártáig tart, a böngésző bezárásával automatikusan törlésre kerülnek.

Ezek a sütik nem gyűjtenek személyes adatokat, csupán anonim módon és abból a célból, hogy adatokat gyűjtsön weboldal Felhasználóink látogatásairól: honnan érkeztek, hogyan használják az oldalt, hányszor látogatták meg azt.

Típusa: statisztikai

Lejárat: 1 év


Ezeket a sütiket a Facebook hirdetéseink statisztikai eredményeihez gyűjtjük. Bővebb információk ezekről itt találhatóak: https://www.facebook.com/policy.php 

Típusa: marketing

Lejárat: A  Facebook adatvédelmi nyilatkozatában találhatóak további részletek a különböző lejáratú sütikről.

Facebook hirdetések optimalizálását segítő sütik. Bővebb információk erről itt: https://www.facebook.com/policies/cookies/

Típusa: marketing

Lejárat: A  Facebook adatvédelmi nyilatkozatában találhatóak további részletek a különböző lejáratú sütikről.


13. Hozzászólások

Hozzászólás beküldésekor a hozzászólási űrlapban megadottakon kívül begyűjtésre kerül a hozzászóló IP címe és a böngészőazonosító karakterlánc a kéretlen tartalmak kiszűrése céljából.

Egy személytelenített, az e-mail címből előállított karakterlánc (hashnek szokás nevezni) kerül továbbításra a Gravatar szolgáltatás felé, ha ez az oldalon használatban van. A Gravatar szolgáltatás feltételei az alábbi címen tekinthetőek meg: https://automattic.com/privacy/. A hozzászólás elfogadása után, a hozzászólásunk tartalma és a profil képünk is megjelenik nyilvánosan.Az Adatvédelmi Nyilatkozat hatályos 2012.07.05-től visszavonásig.

Utolsó frissítés: 2021.04.25.

  

Körtvélyesi Hajnalka

ügyvezető

Körtvélyesi Villámnyelviskola Bt.